Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEKOM BV

 

§1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

(1) Deze algemene voorwaarden (“AVW”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG Breda (hierna te noemen “DEKOM”), producten en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen al dan niet vastgelegd in een separate Service Level Agreement.

 

(2) De overeenkomst bestaat uit (1) de door DEKOM verstrekte opdrachtbevestiging, (2) de AVW en (3) de door de klant geaccepteerde offerte, met (4) eventuele bijlagen, voorzover de opdrachtbevestiging naar de offerte verwijst. Bij tegenspraak tussen een of meerdere van de hiervoor bedoelde documenten prevaleert het document met het laagste nummer. Prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens die door DEKOM zijn verstrekt binden DEKOM slechts als bijlage bij de offerte. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

(3) Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

§2 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. De AVW binden de klant, voorzover inhoudelijk relevant, in de fase voor de totstandkoming van de overeenkomst. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van DEKOM of namens DEKOM gedaan, binden DEKOM slechts indien deze op schrift zijn gesteld en door de directie van DEKOM schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Levering of aanvang van werkzaamheden met instemming van Klant geldt als aanvaarding van de opdrachtbevestiging met bijlagen.

 

§3 Verplichtingen van de Klant

 1. DEKOM zal aandringen op een redelijke opleverdatum. Voor producten geldt de door de fabrikant opgegeven leverdatum. Voor diensten en inwerkingstelling geldt een redelijke termijn van 2 weken. De Klant dient DEKOM alle redelijkerwijze gewenste informatie, faciliteiten en medewerking te verschaffen. Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, zal de opleveringstermijn worden verlengd met de periode gedurende welke aan deze verplichting niet wordt voldaan, zonder dat dit leidt tot enige wijziging in de betalingsverplichting(en) van de klant. 
 2. De Klant draagt zorg voor goede bereikbaarheid op het bij aangaan van de overeenkomst opgegeven fysieke adres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer(s). DEKOM is gerechtigd om communicatie slechts per e-mail te laten verlopen. Mededelingen van de klant hebben slechts rechtsgevolg indien dit per e-mail aan DEKOM gecommuniceerd is.
 3. (IP)-Adressering, data, tekst, beeld, geluid en ander materiaal dient te worden aangeleverd in de door DEKOM aangegeven vorm en binnen de door DEKOM vastgestelde termijnen.
 4. Voor zover de klant zelf werkzaamheden moet uitvoeren op het netwerk (bijvoorbeeld openzetten van poorten in de firewall e.d.) geldt dat hiervoor een marktconforme termijn in acht genomen wordt, van twee weken.
 5. Implementatie van software en apparatuur, alsmede de activatie van Clouddiensten, vindt plaats op basis van voorafgaande schriftelijke specificatie en op basis van de door de Klant voor de implementatie aan DEKOM ter beschikking gestelde gegevens en informatie. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie.
 6. De vertraging, door welke oorzaak dan ook, zal als gevolg hebben dat de dienstverlening per oorspronkelijke opleverdatum in gang gezet wordt en op dat moment gefactureerd zal worden.

 

§4 Transport / Risico

 1. Kosten voor verzekering, frankering of transport worden separaat op de offerte vermeld. Tenzij expliciet anders vermeld, geschieden leveringen DDP, conform Incoterms 2010. In voorkomende gevallen, zoals bij landen waar DDP levering niet mogelijk is, of bij leveringen buiten de Europese Vrijhandelszone, is Klant verantwoordelijk voor kosten van transport en verzekering van goederen. De op de Offerte overeengekomen leveringscondities en Incoterms zijn van kracht.

 2. Het risico met betrekking tot Producten, gaat op de Klant over vanaf het moment van aflevering op het adres van de klant ongeacht of er nog moet worden (af)gemonteerd, geïnstalleerd, geïmplementeerd of in bedrijf gesteld.


 3. Vanaf het moment dat een Product of een Dienst voor risico van de Klant is, komen met name alle directe en indirecte schaden en/of kosten, die aan en/of door dit Product en/of deze Dienst mochten ontstaan, voor rekening van de Klant.

 

§5 Levering en Dienstverlening

(1) Onder Levering en Dienstverlening wordt verstaan: de aan Klant bevestigde levering van goederen, diensten en werking van hetgeen omschreven is in Offerte en Opdrachtbevestiging. Resultaten van dienstverlening worden geacht te zijn geleverd zodra deze ter beschikking van de Klant zijn gesteld. De Klant draagt vanaf dat moment het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of kwaliteitsvermindering. De Klant is verplicht het geleverde terstond bij de feitelijke levering, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen, op eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen te controleren. Na deze termijn vervalt het recht op reclame, behoudens voorzover sprake is van een garantieverplichting uit hoofde van deze AVW.

 

(2) Resultaten van dienstverlening gelden, behoudens voorzover sprake is van een schriftelijk vastgelegde acceptatieprocedure, als geaccepteerd als niet binnen 5 (vijf) werkdagen na de levering tegenbericht is ontvangen en eventuele tekorten of gebreken van het geleverde schriftelijk aan DEKOM zijn gemeld. Indien een melding binnen de bedoelde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geldt de termijn vanaf het moment dat het tekort of gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. Acceptatie zal nimmer worden onthouden op grond van fouten die operationele of productieve ingebruikname van de resultaten redelijkerwijs niet in de weg staan.

 

(3) DEKOM is gerechtigd om (op) te leveren in gedeelten en deze deelleveranties te factureren. Capex (capital expenses) en opex (operational expenses) zullen eventueel separaat gefactureerd worden, waarbij geleverde goederen gefactureerd zullen worden op het moment van aflevering en overige diensten en inwerkingstelling bij definitieve oplevering en acceptatie. 

 

(4) Opgegeven termijnen, in welke vorm dan ook, zijn indicatief en hebben nimmer de strekking fataal te zijn. De (dreigende) overschrijding van een genoemde (op)(leverings)termijn brengt DEKOM derhalve nimmer in verzuim en leidt niet tot een verplichting tot schadevergoeding of tot andere rechten als bedoeld in artikel 6:80 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 

(5) Ingeval van gefaseerde dienstverlening kan DEKOM de levering van de Diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorgaande fase(n) geleverde Diensten door de Klant zijn geaccepteerd.

 

(6) Indien door uitvoering van de overeenkomst de verplichting ontstaat tot betaling van licentievergoedingen aan derden rust deze verplichting onverkort op Klant. Op DEKOM rust nimmer de verplichting tot het administreren van of uitvoeren van deze verplichtingen, behoudens voorzover dit expliciet in de overeenkomst is opgenomen. In dat geval is de administratie van DEKOM bindend bij de bepaling van de hoogte van de vergoedingen en is DEKOM te allen tijde gerechtigd tot redelijke controle op het gebruik van het gelicentieerde.

 

§6 Installatie en oplevering

(1) DEKOM garandeert een werking van de opgeleverde installatie van audio- en videoconferentiesystemen, conform door Fabrikant gespecificeerde functionaliteit. Remuneratie voor het niet correct functioneren van de geleverde Producten en Diensten wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst, tegen tarieven welke zijn vastgelegd in de Service Level Agreement.

 

(2) Indien geleverde Producten en/of Diensten deel uit maken van een proefopstelling, trial, proof of concept, huurperiode of andere opstelling waarbij permanente ingebruikname of eigendomsvoorbehoud niet overeengekomen is, behoudt DEKOM het recht om immer de Producten terug te roepen op een door DEKOM aangegeven moment.

 

(3) Een proefopstelling, proof of concept of huurperiode, geschiedt conform offerte. Klant is verplicht om mee te werken aan de correcte retournering van de producten binnen de gestelde termijn. Niet nakomen van deze verplichtingen, welke expliciet vermeld staan in de offerte, impliceert een directe opeisbaarheid van de geoffreerde koopprijs conform offerte.

 

(4) DEKOM is niet aansprakelijk voor kosten van beheer of installatie van Producten tijdens een proefopstelling, proof of concept of huurperiode.

 

(5) DEKOM is gerechtigd de reële schade te verhalen conform opgave fabrikant, conform tarieven vermeld in de Offerte, voor Producten die niet in correcte staat zijn teruggestuurd na een proefopstelling of huurperiode.

 

(6) Voor leveringen en installaties waarbij eigendom of behoud wordt gefinancierd door tussenkomst van een Leasemaatschappij, gelden aanvullende overeenkomsten en tarieven welke vermeld zijn in de Leasevoorwaarden.

 

(7) Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geldt voor Advies, Training, Instructie en Consultancy een in de offerte vermeld tarief. Dergelijk geleverde diensten worden immer bekrachtigd per opdrachtbevestiging. DEKOM zal geen kosten in rekening brengen voor adviezen en instructies die niet nadrukkelijk geoffreerd zijn.

 

(8) Indien is afgesproken dat de implementatie van Producten en Diensten in stappen of fasen zal gebeuren, is DEKOM gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de Klant de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) per e-mail heeft goedgekeurd.

 

(9) De Klant is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van een acceptatietest blijkt dat de Producten en Diensten gebreken hebben en niet aan de voorafgaand per e-mail vastgelegde specificaties voldoet, DEKOM hieromtrent onmiddellijk na de afloop van de testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna DEKOM de genoemde gebreken binnen een redelijke termijn zal herstellen. Dergelijk herstel zal alleen dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de implementatie van de Producten en Diensten een vaste prijs is overeengekomen. In andere gevallen zullen de kosten van herstel aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

§7 Tarieven, Facturering en Betaling

(1) Onder Betaling en Betalingsverplichting wordt verstaan: alle aan DEKOM verschuldigde vergoedingen voor geleverde producten en diensten, ook als meerdere overeenkomsten tussen Klant en DEKOM gelijktijdig van toepassing zijn. Tarieven en prijzen genoemd op Opdrachtbevestigingen aan Klant zijn van toepassing.

 

(2) Voorzover niet gespecificeerd luiden tarieven en prijzen van DEKOM in euro en zijn exclusief omzetbelasting en inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, waaronder recyclagebijdragen, thuiskopieheffingen, en/of verzendkosten. Kosten van montage, installatie, implementatie en inbedrijfstelling, begeleiding, onderricht en daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten zijn slechts inbegrepen voorzover dit expliciet is vermeld.

 

(3) Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is DEKOM gerechtigd op een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Informatie hierover wordt per e-mail verstrekt aan de verstrekker van de opdracht en het bij DEKOM bekende adres voor administratie. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 

(4) Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop DEKOM de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling wordt door DEKOM vooraf gefactureerd, op een door DEKOM te bepalen wijze. De Klant heeft geen recht op verrekening of tot opschorting.

 

(5) Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen door Klant tussentijds niet worden opgezegd. Bedragen die vooraf zijn betaald, inclusief betalingen voor zogenaamde ‘strippenkaarten’ of andere vormen van vooruitbetaalde dienstverlening, komen niet voor restitutie in aanmerking, tenzij sprake is van ontbinding die uitsluitend aan DEKOM te wijten is. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, zijn maandelijks opzegbaar. Dit geldt voor DEKOM Branded Services en staat expliciet vermeldt op de offerte en opdrachtbevestiging en wordt vastgelegd in een separate Service Level Agreement.

 

(6) Bij wanbetaling is DEKOM gerechtigd de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, eventueel vermeerderd met de geldende jaarlijkse basisrente plus 8%. 

 

(7) Indien de Klant in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Klant (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Klant of een gedeelte daarvan wordt gelegd, zullen alle dienstverleningen van DEKOM aan Klant opgeschort worden en zullen uitstaande betalingen direct opeisbaar zijn. Betalingsverplichtingen moeten voldaan zijn alvorens DEKOM overgaat tot het hervatten van de dienstverlening. DEKOM levert goederen met eigendomsvoorbehoud totdat alle betalingsverplichtingen voldaan zijn.

 

(8) DEKOM behoudt het recht voor om betaling per bank-cheque of andere niet gangbare Nederlandse betaalwijzen te weigeren. Kosten gerelateerd aan het betaalbaar stellen van iedere betaling zijn voor rekening van Klant.

 

(9) Overeenkomsten tot dienstverlening of periodieke leveringen worden aangegaan voor de duur die in de opdrachtbevestiging is vermeld en bij gebreke daarvan voor de duur van twaalf maanden na aanvang. Na ommekomst van die looptijd worden dergelijke overeenkomsten telkens stilzwijgend voor de duur van twaalf maanden verlengd. Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk na de initiële looptijd en dient per e-mail te geschieden, waarbij een opzegtermijn van tenminste 4 weken voor het verstrijken van de jaarlijkse verlenging in acht zal worden genomen.

 

§8 Reclame

(1) Onverminderd het in Artikel 11 van deze Voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen 5 (vijf) werkdagen na de levering per e-mail door DEKOM te zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat de termijn van 5 dagen gaat lopen vanaf het moment dat het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

 

(2) In afwijking van het in lid 1 van dit Artikel bepaalde, dient reclamering ten aanzien van een Product of Dienst waarvoor een test plaatsvindt of waarvoor een testfase is afgesproken, onmiddellijk te geschieden op de datum of tijdens de periode dat het testen plaatsvindt en dient terstond per e-mail aan DEKOM te worden bevestigd.

 

(3) Reclames worden alleen in behandeling genomen voorzover aard en grond van de klachten zo nauwkeurig mogelijk zijn opgegeven en ingediend in bruikbaar formaat per e-mail.

 

(4) Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht dagen na de datum van die factuur bij DEKOM te worden ingediend. Na deze termijn rust op DEKOM geen verplichting tot het in behandeling nemen van dergelijke reclames.

 

(5) Indien niet binnen de toepasselijke termijn op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Klant te zijn aanvaard en goedgekeurd.

 

(6) Het indienen van een reclame ontslaat de Klant nimmer van haar (betalings)verplichtingen tegenover DEKOM.

 

(7) Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming per e-mail en conform verzendinstructies van DEKOM. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

§9 Eigendomsvoorbehoud

(1) De Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door Leverancier geleverde of nog te leveren Producten. Het eigendom daarvan blijft bij DEKOM:

 1. zolang de Klant de vorderingen van DEKOM ter zake van alle door DEKOM aan de Klant krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren Producten niet (volledig) heeft voldaan, en/of
 2. zolang de Klant de vorderingen van DEKOM ter zake van met de Producten verband houdende Diensten, inclusief installeren, implementeren, monteren of in bedrijf stellen, niet volledig betaald heeft, of iii. zolang de Klant vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van onder i. en ii. bedoelde overeenkomsten niet (volledig) heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, schadevergoeding, rente en kosten.

 

(2) Zolang de Klant de in lid 1 bedoelde vorderingen niet (volledig) heeft voldaan, is Klant niet gerechtigd op de door DEKOM geleverde producten en diensten enige vorm van zekerheid te geven of te vestigen. De Klant verbindt zich waar relevant derden mede te delen dat zij niet tot het vestigen van een in deze bepaling bedoeld recht bevoegd is.

 

(3) DEKOM behoudt zich het recht voor om geleverde Producten te verzekeren tegen schade en diefstal zolang zaken nog eigendom zijn van DEKOM. Kosten voor het verzekeren van de Producten worden doorberekend aan Klant.

 

(4) Wanneer Klant enige betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, alsook ingeval van (aanvraag van) surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Klant, is DEKOM gerechtigd Producten en Diensten, inclusief nieuw gevormde Producten en Diensten waarvan deze deel uitmaken, terug te nemen. De Klant machtigt DEKOM hiertoe onherroepelijk elke plaats te betreden waar deze Producten en Diensten zich bevinden.

 

(5) DEKOM verschaft de eigendom van geleverde Producten en Diensten aan de Klant op het moment dat de Klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de in dit Artikel bedoelde overeenkomsten heeft voldaan, onder voorbehoud van de vestiging van (bezitloos) pandrecht ten behoeve van DEKOM terzake van andere aanspraken die DEKOM op de Klant heeft. De Klant zal op eerste verzoek van DEKOM zijn medewerking verlenen aan de (rechts)handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

§10 Garantie / Service

(1) DEKOM hanteert garantievoorwaarden zoals omschreven door Fabrikant en vult deze aan met (al dan niet tegen betaling) een Service Level Agreement. Een Service Level Agreement is een overeenkomst waarbij voorwaarden met betrekking tot garantie en service nader omschreven worden voor de duur van de periode waarvoor de Service Level Agreement wordt afgesloten.

(2) Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden en de Service Level Agreement bepaalde, garandeert DEKOM de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de juiste werking van de door de DEKOM geleverde Producten en Diensten in algemene zin. De garantie strekt (gezien de aard daarvan) niet tot het verzekeren van foutloze werking van communicatieapparatuur. Deze garantie geldt voor een periode van 90 dagen vanaf de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie voor door DEKOM van derden betrokken zaken of diensten, inclusief software en andere zaken die onderwerp zijn van een intellectueel eigendomsrecht strekt nimmer verder dan de verplichting tot overdracht van de door de betrokken derde aan DEKOM verstrekte garantie aan Klant.

 

(3) Aanspraken onder de garantie dienen per mail te worden gemeld aan DEKOM, voor zover op de Internetpagina, de omschrijving van de klacht of garantiebepaling niet omschreven kan worden.

 

(4) Alle garantieaanspraken vervallen indien de Klant:

 1. zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde (heeft) verricht dan wel door derden, niet ingeschakeld door DEKOM, laat of heeft laten verrichten; en/of,
 2. het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet is behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften en/of gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding; en/of,
 3. de in de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding gegeven aanwijzingen/instructies niet of niet juist worden opgevolgd; en/of
 4. in of ten aanzien van het geleverde een (software)aanpassing heeft plaatsgevonden die niet door DEKOM of zonder zijn medeweten en/of toestemming is geschied; en/of
 5. het geleverde door Klant wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; en/of
 6. het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze of voor een doel welke voor DEKOM redelijkerwijs niet was te verwachten.

Eventuele (extra) kosten voor DEKOM voortvloeiende uit omstandigheden die tot het vervallen van de garantie hebben geleid, worden aan de Klant doorberekend.

 

(5) Voor verbruiksartikelen (zoals oorkussens of spreekbuisjes van headsets, batterijen, afstandsbedieningen, niet weggewerkte of geïntegreerde bekabeling) geldt geen garantie.

 

(6) Niet-nakoming door de Klant van een of meer van diens, uit enige met DEKOM gesloten overeenkomst voortvloeiende, essentiële verplichtingen leidt tot opschorting van de garantieverplichtingen van DEKOM, zonder dat waarschuwing of aanmaning terzake van de niet nagekomen verplichting is vereist.

 

(7) Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding. DEKOM heeft het recht om dienstverlening (zoals hernieuwde installatie van software of configuratiewerkzaamheden) die noodzakelijk wordt door of samenhangt met vervanging of reparatie van hardware onder de garantie als bedoeld in het eerste lid, aan Klant in rekening te brengen.

 

(8) Gedurende de garantieperiode, zal DEKOM naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Producten en Diensten, mede inbegrepen software, niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet en dit aan DEKOM valt toe te rekenen. DEKOM garandeert niet dat de software onder alle omstandigheden zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen kunnen worden hersteld of verbeterd.

 

(9) DEKOM zet zich als een goed dienstverlener in om aan de Klant, tegen overeengekomen voorwaarden en tarieven, toegang te verlenen tot communicatiesystemen en hiertoe de verbindingen tussen vestigingen in stand te houden, zonder dat DEKOM hierbij een verbinding garandeert. Storingen zullen door Klant gemeld worden waarna DEKOM binnen redelijke termijn verbindingen herstelt of repareert. Verbindingen die niet door DEKOM geleverd zijn of beheerd worden vallen buiten deze verplichting. Aanvullende afspraken hieromtrent kunnen worden vastgelegd in een Service Level Agreement.

 

§11 Aansprakelijkheid

(1) Eventuele aansprakelijkheid van DEKOM is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade en is beperkt tot de waarde van de door DEKOM geleverde Producten of Diensten, met een absoluut cumulatief maximum van € 12.500,00 (twaalfduizend en vijfhonderd Euro). Het feit dat de schade mogelijkerwijze onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van DEKOM valt heeft geen invloed op deze beperking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden.

 

b. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 

(2) De aansprakelijkheid van DEKOM voor indirecte schade, zijnde alle schade die niet onder de hiervoor gegeven definitie van directe schade valt, alsook schade die in eerste instantie door derden werd geleden is uitgesloten.

 

(3) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant binnen 48 uur na het optreden van enige tekortkoming deze schriftelijk bij de DEKOM meldt en DEKOM een redelijke termijn gunt tot herstel van de tekortkoming. Indien sprake is van direct intredende of reeds opgetreden schade zal DEKOM niet aansprakelijk zijn voor die schade, tenzij de oorzaak aan DEKOM te wijten is en de schade voor DEKOM redelijkerwijze voorzienbaar was.

 

(4) DEKOM is nimmer aansprakelijk voor commerciële schade geleden door het niet welslagen van een televergadering. Schadevergoeding zal ook geen betrekking hebben op niet-bespaarde kosten.

 

(5) Ter zake van Diensten is DEKOM, met inachtneming van het eerste lid, slechts aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen die aan haar verwijtbaar zijn, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de betreffende Dienst bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan. DEKOM is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van hosting, server- of internettoegang, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere Klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, accounts en/of e-mailadressen.

 

(6) Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van DEKOM of betaling door DEKOM (met inachtneming van het in lid 1 bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Klant DEKOM uitdrukkelijk en volledig, eveneens voor aanspraken van derden die hun oorzaak vinden in enige facet van (w.o. de uitvoering van) de overeenkomst.

 

(7) Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van 1 (één) jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na levering van de Producten of de Diensten.

 

(8) Ten aanzien van Producten en Diensten welke DEKOM van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie) bepalingen ook gelden jegens de Klant, indien en voor zover Leverancier zich daarop beroept.

 

(9) Aansprakelijkheid voor schade door opzettelijk handelen of door grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten van DEKOM is uitgesloten.

 

(10) Aansprakelijkheid voor schade door niet gerealiseerde besparingen of niet gevoerde besprekingen is uitgesloten.

 

(11) De Klant vrijwaart DEKOM tegen aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, die het gevolg zijn van de door Klant ontplooide activiteiten waarbij de Dienst werd gebruikt. Hieronder vallen eveneens vorderingen om inbreukmakend gedrag of onwettige activiteiten te beëindigen of te voorkomen, informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Overige redelijke kosten die daartoe door DEKOM worden gemaakt kunnen worden gefactureerd aan Klant. Zodra DEKOM de wens hiertoe te kennen geeft draagt de Klant zorg voor de verdediging in een procedure die uit dien hoofde tegen DEKOM is ingesteld. DEKOM zal Klant hiertoe de noodzakelijke volmachten en hulp te verlenen. De Klant vrijwaart DEKOM tegen alle schade en kosten, waartoe DEKOM in een zodanige procedure uiteindelijk mocht worden veroordeeld.

 

§12 Intellectuele eigendomsrechten

(1) De overeenkomst verplicht DEKOM niet tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Voorzover sprake is van resultaten of leveringen die onderwerp zijn van recht(en) van intellectuele eigendom verkrijgt Klant een niet overdraagbaar gebruiksrecht, dat niet verder strekt dan het uitdrukkelijk overeengekomen gebruik (bij gebreke daarvan gebruik door één user in een minimale configuratie). Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEKOM geleverde programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt. Voorzover de (resultaten van) geleverde diensten of Producten oorspronkelijk door een derde geleverd worden is Klant verplicht zich aan de door die derde opgelegde en aan de Klant op enigerlei wijze bekend gemaakte licentievoorwaarden te onderwerpen en deze volledig te respecteren.

 

(2) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat DEKOM de rechthebbende is, totdat de Klant het tegendeel bewijst.

 

(3) Indien onverhoopt mocht blijken dat een door DEKOM aan de Klant verkocht Product of Dienst inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van industriële of intellectuele eigendom en de Klant te dier zake wordt aangesproken, is de Klant verplicht DEKOM daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. DEKOM zal alsdan naar eigen keuze ófwel alsnog het recht om de zaak of die Dienst te gebruiken verschaffen, ófwel de zaak of de Dienst zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangende zaak of Dienst leveren dat geen inbreuk maakt, ófwel de Klant, nadat de zaak of de Dienst van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de zaak of de Dienst ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Klant tegen DEKOM geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

 

(4) Indien de Klant de broncodes e.d. van de geprogrammeerde Producten en Diensten wenst te verkrijgen, is hiervoor een vergoeding verschuldigd, die ten minste het minimum van de geoffreerde installatie- en programmeerkosten bedraagt.

 

§13 Uitvoering, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

(1) DEKOM is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (voor programmatie, elektrotechnische werkzaamheden en andere werkzaamheden waarvoor DEKOM niet primair wordt ingeschakeld), of derden Diensten te laten verrichten, met name indien een goede uitvoering van de overeenkomst met de Klant dit vereist. De kosten hiervan zullen aan de Klant worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

(2) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, nader te preciseren of aan te vullen, zullen partijen hiertoe tijdig en in onderling overleg overgaan. Gewijzigde of aangevulde werkzaamheden zullen, voorzover deze werkzaamheden buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen prestatie vallen, door de Klant aan DEKOM worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven en prijzen van DEKOM. Bij gebreke van eenduidige vastlegging geldt de administratie van DEKOM als verplicht bewijs voor de inhoudelijke strekking van wijzigingen, aanvullingen of preciseringen.

 

(3) DEKOM is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Klant meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de totale offertewaarde.

 

(4) DEKOM zal de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen of ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op korting of (schade)vergoeding ontstaat indien:

 1. de Klant in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Klant (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Klant of een gedeelte daarvan wordt gelegd;
 2. de Klant, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Klant onder bewind worden gesteld;
 3. als de Klant een rechtspersoon is, de liquidatie van de Klant wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Klant wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Klant wordt of is genomen.
 4. DEKOM niet kan leveren of leveringen niet kan nakomen door enige tekortkoming, van welke aard dan ook van leveranciers of fabrikanten van DEKOM.
 5. force majeure, stakingen, (natuur)rampen of vergelijkbare gebeurtenissen die buiten de schuld van DEKOM vallen het moeilijk maken om binnen de redelijkheid van de overeengekomen termijn leveringen en dienstverleningen te realiseren.
 6. de Klant zich niet houdt aan de verplichtingen van de overeenkomsten tussen DEKOM en Klant.

DEKOM zal wegens een beëindiging ingevolge deze bepaling nimmer tot enige (vorm van) schadevergoeding gehouden zijn.

 

§14 Diversen

 1. Het is DEKOM toegestaan de naam van Klant te gebruiken ten behoeve van eigen publiciteit en/of promotie.

 

(2) Het is de Klant in ieder geval verboden handelingen en/of gedragingen te ontplooien die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de “Netiquette” [de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan], de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Voorwaarden. Hieronder vallen in ieder geval: spamming, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van derden, seksuele of andere vormen van intimidatie of lastig vallen van personen, E-mail bombing, hacken en deelnemen aan distributed denial of service attacks, danwel hiermee gelijk te stellen handelingen.

 

(3) De Klant zal geen toepassingen inzetten of handelingen verrichten, waardoor andere afnemers van de diensten van DEKOM of haar fabrikanten naar redelijke verwachting gehinderd worden, andere gebruikers worden beperkt of belemmerd in de mogelijkheid om te communiceren zoals redelijkerwijs verwacht mag worden, of het gebruik van de diensten worden beperkt of belemmerd. Er is in ieder geval sprake van een gedraging als bedoeld in dit artikel indien de Klant door middel van zijn communicatie, naar het redelijk oordeel van DEKOM, buitensporig gebruik maakt van de processorcapaciteit dan wel geheugencapaciteit van de gebruikte server(s) of Diensten. De Klant wordt te allen tijde geacht zich te houden aan de gedragscodes en Fair Use Policies (FUP).

 

(4) DEKOM is gerechtigd tot het inzien, afgeven of anderszins beschikbaar maken van bestanden en/of informatie van of over de Klant, inclusief verkeersgegevens en diens gebruik van de Dienst voorzover zij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt, of wordt vermoed te handelen in strijd met de tussen DEKOM en de Klant gesloten overeenkomst of deze AVW.

 

(5) DEKOM is gerechtigd wijzigingen in de door zijn voor de Dienst gebruikte netwerken en netwerkelementen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen van de bij de Klant in gebruik zijnde apparatuur en/of programmatuur, zal DEKOM deze wijziging binnen een redelijke termijn voor de invoering daarvan in een bekendmaking kenbaar maken.

 

(6) DEKOM is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in IP-adressen, login procedures en andere relevante parameters van de Dienst. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt, desgewenst via een hiertoe aangewezen webpagina. Kosten die uit genoemde wijzigingen voor de Klant voortvloeien zijn voor rekening van de Klant.

 

(7) DEKOM behoudt zich het recht voor om aan Klant informatie te sturen per e-mail met als doel te informeren over Producten, Product- en Software Updates en hieraan gerelateerde aanbiedingen.

 

(8) Voor internationale leveringen is DEKOM BV gerechtigd terug te vallen op de DEKOM AG ALGEMENE VOORWAARDEN opgesteld in Engelse taal, waarbij partijen zich verbinden aan de Law of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) van 11 april 1980. Deze voorwaarden worden waar van toepassing verstrekt als separaat document.

 

§15 Geschillen / Toepasselijk Recht

(1) Op de relatie(s) tussen Leverancier en Klant, is Nederlands Recht toepasselijk, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

(2) Tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing is de rechtbank van het arrondissement waar DEKOM is gevestigd bij uitsluiting bevoegd, onverminderd het recht van DEKOM beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit DEKOM wenselijk voorkomt.